Системийн оператор онцлох

Капитал банк - Ажилтан

2015-11-16

зарыг хадгалах

Тайлан боловсруулалт хариуцсан инженер онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-11-09

зарыг хадгалах

Тооцооны төвийн захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-11-02

зарыг хадгалах

Системийн албаны картын системийн администратор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-11-02

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

Тайлан боловсруулалт хариуцсан инженер онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-10-13

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-09-22

зарыг хадгалах

АРИЛЖААНЫ АРЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-25

зарыг хадгалах

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-12

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-08-05

зарыг хадгалах

Борлуулалт үйлчилгээний мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

БАЙГУУЛЛАГЫН БАНКНЫ ГАЗАР – ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-29

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Бизнес хөгжлийн газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

Салбар, тооцооны төвийн захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-07-20

зарыг хадгалах

Борлуулалт үйлчилгээний мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

ДАТА БААЗ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Системийн администратор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Салбар, тооцооны төвийн захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газар – IT аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-07-04

зарыг хадгалах

Ахлах менежер /Тооцооны төвүүдийг хариуцан ажиллана/ онцлох

Капитал банк - Мэргэжилтэн

2015-07-04

зарыг хадгалах

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Комплайнсын хэлтэс/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

УБ хотын салбар нэгжид зээлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Теллер онцлох

Капитал банк - Ажилтан

2015-06-26

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-26

зарыг хадгалах

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-06-21

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Гадаад харилцааны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-15

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Салбар, тооцооны төвийн захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-11

зарыг хадгалах

Тооцооны төвийн захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Хянан шалгагч /Банк болон аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллах/, онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Захирлын ажлын албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Мөнгөний төвийн эрхлэгч онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Бизнес хөгжлийн газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Борлуулалт үйлчилгээний мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-06-02

зарыг хадгалах

Ахлах менежер онцлох

Капитал банк - Менежер

2015-06-02

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Комплайнсын хэлтэс/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Системийн администратор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Зээлийн бодлого зохицуулалтын газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-25

зарыг хадгалах

Теллер онцлох

Капитал банк - Ажилтан

2015-05-18

зарыг хадгалах

Борлуулалт үйлчилгээний мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Ахлах менежер /Тооцооны тєвүүдийг хариуцан ажиллана/ онцлох

Капитал банк - Менежер

2015-05-18

зарыг хадгалах

Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Мөнгөний төвийн эрхлэгч онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

АРИЛЖААНЫ АРЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-18

зарыг хадгалах

Сахиул онцлох

Капитал банк - Ажилтан

2015-05-08

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

ДАТА БААЗ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Системийн администратор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Зээлийн бодлого зохицуулалтын газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Бизнес хөгжлийн газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Зээлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

АРИЛЖААНЫ АРЫН АЛБАНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Гадаад төлбөр тооцооны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Мөнгөний төвийн эрхлэгч онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-05-08

зарыг хадгалах

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Мөнгөний төвийн эрхлэгч онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-28

зарыг хадгалах

Борлуулалт үйлчилгээний мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-19

зарыг хадгалах

Ахлах менежер /Тооцооны тєвїїдийг хариуцан ажиллана/ онцлох

Капитал банк - Мэргэжилтэн

2015-04-19

зарыг хадгалах

Халамж үйлчилгээ хариуцсан инженер онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Программист онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Картын техник хангамжийн инженер онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Зээлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Эрсдэлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Бизнес хөгжлийн газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

ДАТА БААЗ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-04-07

зарыг хадгалах

ДАТА БААЗ АДМИНИСТРАТОР онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Санхүү бүртгэлийн газрын захирал онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Хянан шалгагч /Банк болон аж ахуйн нэгж байгууллагад ажиллах/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Харилцааны мэргэжилтэн /Байгууллагын банкны газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Захирлын ажлын албаны мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газар – IT аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Программист онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

Халамж үйлчилгээ хариуцсан инженер онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-30

зарыг хадгалах

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ЗАХИРАЛ онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

ЦАХИМ БАНКНЫ ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Комплайнсын хэлтэс/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Ахлах менежер /Тооцооны төвүүдийг хариуцан ажиллана/ онцлох

Капитал банк - Менежер

2015-03-02

зарыг хадгалах

Харилцааны мэргэжилтэн /Байгууллагын банкны газар/ онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Худалдааны санхүүжилтийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Ахлах мэргэжилтэн /Бизнес хөгжлийн газар/ онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газар – IT аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газарт Аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Дотоод аудитын газар – Зайны хяналт хариуцсан аудитор онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2015-03-02

зарыг хадгалах

Тооцооны төвийн эрхлэгч онцлох

Капитал банк - Дээд шатны удирдах

2014-07-16

зарыг хадгалах

Эрсдлийн мэргэжилтэн онцлох

Капитал банк - Дунд шатны удирдах

2014-07-16

зарыг хадгалах
Ажлын орчинг харах
Онцлох
  • Байгууллага: Капитал банк
  • Салбар: Банк, санхүү, даатгал
  • Хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг Самбуугийн гудамж - 43, Шуудангийн хайрцаг - 211238 Утас: 50115040, 1912 /Энгийн утасны тариф/, факс: 976-310833 http://www.capitalbank.mn, И-мэйл хаяг: [email protected]